Den allt större belastningen som coronaviruspandemin gav upphov till ökar fortfarande. I kampanjerna satsade vi på säkerhet under arbetsdagen och kännedom om pendlingssäkerhet.

År 2021 omfattade de praktiska prioriteringarna i aktiviteterna för arbetshälsan stöd för arbetsbelastning och den psykiska arbetsförmågan, att leda arbetsförmågan och främja säkerhetsfrågor. Coronaviruspandemin fortsatte, vilket gjorde att både cheferna och vårdpersonalen var hårt pressade. Enligt personalenkäten är vi i fråga om belastningen ungefär på samma nivå som 2020. Belastningen ökar fortfarande.

Indexet för arbetsförmågan, som inkluderar psykisk arbetsförmåga samt uppfattningen om den egna arbetsförmågan med tanke på de fysiska och psykiska kraven, har under hela perioden hållit sig på en god nivå, dvs. drygt fyra (på skalan 1–5). Också det indextal som beskriver arbetets meningsfullhet förblev på en god nivå, 4,03, med andra ord upplevs arbetet som inspirerande, självständigt och meningsfullt, och man är nöjd med arbetet.

Mer än 80 procent av medarbetarna anser att de fått tillräckligt med stöd för sitt arbete.

Under coronaviruspandemin upplevdes överbelastning och brist på krafter hos sju enheter, vilket är häften av antalet 2020. Medarbetarna har visat stor flexibilitet och resiliens i de snabbt föränderliga situationerna. Mer än 80 procent av medarbetarna anser att de fått tillräckligt med stöd för sitt arbete, trots det tunga året.

Medarbetarnas hälsa kartlades också med hjälp av en enkät i juli. Närmare hälften av dem som lämnade svar i enkäten utövar uthållighetsmotion i enlighet med rekommendationerna om hälsoinriktad motion. 

Säker pendling och säkra sätt att röra sig på arbetsplatsen

Tack vare en proaktiv arbetarskyddsattityd och kampanjer minskade det totala antalet arbetsolycksfall.

Närmare hälften respondenterna utövar uthållighetsmotion i enlighet med rekommendationerna om hälsoinriktad motion.

Enligt jämförelsen 2020–2021 har antalet cykelolycksfall, för vilka ersättning utgått, minskat betydligt och blivit lindrigare. Också antalet allvarliga cykelolycksfall har minskat.

Pendlingsmotion uppmuntras och är ett populärt motionssätt. Hälften av respondenterna i enkäten om personalens hälsa uppgav att de minst tre gånger per vecka utövar motion genom att cykla eller gå till och från jobbet.

År 2021 omfattade arbetarskyddets kampanjteman rökfrihet och säkerhet samt de månatliga webbinarierna ”Tules kuntoon”. Vi förberedde webbkurser för arbetarskydd och publicerade i maj 2021 kursen ”Haastavat asiakastilanteet – aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen puhelintyössä” (utmanande kundsituationer – hantering av en aggressiv kund i telefonjobb). Dessutom förberedde vi Arbetshälsoprogrammet för 2022–2025 samt en arbetshälsoplan som uppdateras årligen.

LTA1 = Loss time accidents 1, dvs alla olycksfall i arbetet som orsakat en enda sjukdag
LTA3 = Loss time accidents 3, dvs alla olycksfall i arbetet som resulterar i minst 3 dagars sjukskrivning
Alla ersatta = dvs alla ersatta olyckor, inklusive olyckor i tjänsteresor som leder till frånvaro