Målen och åtgärderna i den uppdaterade jämlikhets- och jämställdhetsplanen stöder uppnåendet av våra värderingar och strategiska mål.

Vi uppdaterade HUS jämlikhets- och jämställdhetsplan för verksamhetsåren 2021–2022. I uppdateringen beaktade vi också de allmänna personaluppgifterna samt uppgifterna i jämställdhetsenkäten som genomfördes 2021. Vi såg över de tidigare åtgärderna och målen samt satte upp nya mål. 

Jämlikhets- och jämställdhetsplanen består av tre delar: i den första delen bedöms uppnåendet av jämlikhet och jämställdhet utifrån olika statistiska uppgifter och personalenkätens nyckeltal, i den andra delen bedöms uppnåendet av målen och implementeringen av åtgärderna i den tidigare planen, och i den sista delen presenteras de mål och åtgärder som satts upp för 2021–2022 samt en plan för uppföljningen.

Våra värderingar är pionjärskap, jämlikhet och bemötande.

Våra värderingar är pionjärskap, jämlikhet och bemötande. Ett strategiskt mål är att HUS är den bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete, medarbetarna mår bra och HUS är ett bra ställe för att utvecklas till en yrkeskunnig medarbetare inom hälso- och sjukvården. Målen och åtgärderna i jämlikhets- och jämställdhetsplanen stöder i sin tur också uppnåendet av dessa värderingar och strategiska mål. I planen fastställde vi chefsarbetet och ledarskapet, medarbetarnas engagemang samt arbetsbelastningen som utvecklingsområden.

Vi följer upp implementeringen av jämlikhets- och jämställdhetsplanen årligen i personalutskottet. I utvärderingen fäster vi uppmärksamhet vid genomförda åtgärder samt granskar bland annat lönesiffrornas utveckling.