Nyttan av utvecklingssamtal fick ett högre betyg än tidigare. Vi ordnade utbildningar på nya sätt och nådde nya målgrupper.

Varje år upprättas en plan för kompetensutveckling i syfte att säkerställa att personalkompetensen utvecklas systematiskt. Utvecklingsplanerna konkretiseras i utvecklingssamtalen på team- och individnivå. 

År 2021 hade 62 procent av alla HUS medarbetare haft ett utvecklingssamtal med sin chef under det senaste året. Av respondenterna ansåg 72 procent att samtalet hade varit nyttigt med tanke på det egna arbetet och utvecklingen i detta. Båda siffrorna visade en positiv utveckling jämfört med året innan. 

År 2021 omarbetade vi utvecklingssamtalssystemet i Harppi och förbättrade dess innehåll och användbarhet. Det omarbetade systemet börjar tillämpas i utvecklingssamtalen 2022.

År 2021 ansåg 72 procent  att utvecklingssamtalet var nyttigt med tanke på utvecklingen i det egna arbetet.

De anställdas uppfattning om att de besitter adekvata kunskaper och färdigheter för att sköta sina arbetsuppgifter låg på ungefär samma nivå (4,24 på skalan 1–5) som i personalundersökningen 2020.  

Elektroniska plattformar användes i utbildningarna

År 2021 deltog alla HUS anställda i fortbildningar i genomsnitt 2,2 dagar. Motsvarande siffra var 2,1 dager per person 2020. 

Coronavirusepidemin fortsatte, och därför ordnade vi en väsentlig del av utbildningarna som webb- och distansutbildningar genom Teams och andra motsvarande elektroniska plattformar. Genom utbildningarna som ordnades på detta sätt nådde vi nya målgrupper, vilket framgick som högre deltagarantal i exempelvis språkutbildningarna.