Modell för introduktionshelheten stöder planeringen och genomförandet av introduktionen. Vi omarbetade den för alla gemensamma allmänna introduktionen till en webbkurs.

Introduktionen hör till HUS vardag. En bra introduktion stöder framgångsrik rekrytering och fortsätter uppbyggnaden av en god medarbetarupplevelse samt den nya medarbetarens engagemang i uppgiften och organisationen. År 2020 genomförde vi projektet högklassig introduktionsprocess där syftet var att planera en enhetlig och systematisk introduktionshelhet. Våren 2021 färdigställdes modellen för introduktionshelheten som stöd för planeringen och genomförandet av introduktionen. 

Introduktionsmodellen skapar en stomme och gör det lättare att förstå den omfattande introduktionshelheten. För cheferna och de introduktionsansvariga producerade vi dessutom innehåll och verktyg som stöd för introduktionen. Introduktionshelheten inleds med kursen ”Välkommen till HUS” som har skapats på den nya elektroniska plattformen. Här hälsas de nya medarbetarna välkomna, och de får bekanta sig med HUS organisation redan före den första arbetsdagen.

En gemensam allmän introduktion för alla

Resultaten av projektet högklassig introduktionsprocess visade att det finns behov av en gemensam allmän introduktion, där man ger man tar upp viktiga frågor som berör alla. För den allmänna introduktionen skapade vi som stöd för introduktionen en webbkurs som är oberoende av tid och rum. Den allmänna introduktionen är avsedd för alla HUS anställda. 

Webbkursen med den allmänna introduktionen vägleder medarbetaren ända från början av anställningen och fungerar som ett introduktionsverktyg för chefen och den introduktionsansvariga. Efter kursen fortsätter introduktionen med en specifik introduktion för varje yrkesgrupp och/eller enhet.

Webbkursen med den allmänna introduktionen omfattar anställningsfrågor, arbetshälsa och arbetarskydd samt temahelheter om kompetensutveckling och kommunikation. Kursen har indelats i tre delar, av vilka den första avläggs under den första arbetsveckan, den andra under den första månaden och den tredje under den andra månaden. Under kursen kan man också ge respons gällande upplevelsen att börja jobba hos oss som en ny medarbetare. 

Utöver att vi skapade en webbkurs har vi också på intranätet uppdaterat introduktionssidorna med samlad information för både introduktionsdeltagaren och den introduktionsansvariga. Webbplatsen innehåller också information om andra introduktionsprocesser och annat introduktionsmaterial. 

Gemensamt forum för introduktionen

Som stöd för en högklassig introduktion behöver vi ett gemensamt forum, och därför bildade vi på hösten en styrgrupp för den allmänna introduktionen. Gruppen samlar in alla uppgifter om HUS introduktionsutveckling, bästa praxis och introduktionsbehov. Styrgruppen ska samordna introduktionshelheten inom hela HUS område med beaktande av alla yrkesgrupper och enheter. 

Som medlemmar i gruppen kallade vi personalföreträdare för alla resultatområden, resultatenheter samt sjukvårdsområdet. Målet är att vi genom en högklassig introduktion ska kunna konkurrera om goda medarbetare och engagera dem i organisationen i dag och i framtiden.