Personalundersökningen visade en positiv utveckling inom de flesta sektorer.

Ledarskapet påverkar organisationen i väsentlig grad. Gott ledarskap påverkar bland annat verksamhetskvaliteten, arbetshälsan och arbetsplatsens attraktivitet. För oss på HUS var högklassigt ledarskap ett strategiskt mål 2021. Målet var att 90 procent av medarbetarna skulle vara nöjda med chefens och arbetsenhetens ledarskap.

Som indikator använde vi den nya enkäten Chefspulsen som genomförs fyra gånger per år. I enkäten bedöms nöjdheten med och uppfattningen av ledarskapet med cirka sex frågor. I den senaste Chefspulsen var 73 procent av medarbetarna nöjda med ledarskapet. I fråga om nöjdheten skedde det under året en mindre förbättring under alla enkätomgångar. För 37 procent av cheferna var deras underordnades nöjdhet med ledarskapet redan drygt 90 procent. 

Chefsarbetet förbättrades

 I resultaten av personalundersökningen 2021 skedde en positiv utveckling inom alla frågeområden. I synnerhet chefsindexet, som beskriver erfarenheten av chefsarbetet, förbättrades. Till exempel antalet enheter där chefsindexet var under 3,0 (skala 1–5) halverades från 60 enheter året innan till 30 enheter. 

För 37 procent av cheferna var deras underordnades nöjdhet med ledarskapet redan drygt 90 procent.

För att utveckla ledarskapet och arbetsgemenskapen får vi stöd förutom genom personalundersökningen och Chefspulsen också från den årliga uppdateringsbedömningen HUS-Riskit. Som enhetsspecifika utvärderingsverktyg stod utvärderingen Pulsmätning och 360°-utvärderingen för ledarskap till förfogande. En av prioriteringarna i kompetensutvecklingen är fortfarande att utveckla chefsarbets- och ledarskapsutbildningen samt det övriga stödet. För personer som nyligen tillsatts för chefsuppgifter inleds en ny utbildningshelhet våren 2022. 

År 2021 ordnade vi för alla chefer ett flertal evenemang kring aktuella ledarskapsfrågor. Vid dessa behandlades bland annat ledning av distansarbete och multilokalt arbete, coachande ledarskap samt HUS strategiska mål 2022. 

De regelbundna chefsinformationsmöten som HR-partnerna ordnade inom sina ansvarsområden etablerade sin ställning och fick en stor mängd positiv respons som verktyg för kommunikation om aktuell information.