Under hösten uppdaterade vi förfaringsinstruktionen som beskriver grunderna för samarbetet och behandlingen av samarbetsfrågor.

Syftet med samarbetet är att ge medarbetarna en möjlighet att delta i utvecklingen av HUS verksamhet samt påverka innehållet i sitt arbete, arbetsmiljön, beredningen av besluten om sitt eget arbete och arbetsgemenskapen samt samtidigt medverka till resultatet av vår tjänsteproduktion och kvaliteten på medarbetarnas arbetsliv.

Grunderna för samarbetet och behandlingen av samarbetsfrågor beskrivs i en separat förfaringsinstruktion för implementering av samarbetet. En arbetsgrupp som bestod av företrädare för arbetsgivaren och medarbetarna uppdaterade denna instruktion i september 2021. I arbetsgruppens arbete deltog de samordningsansvariga huvudförtroendemännen, den samordningsansvariga arbetarskyddsfullmäktigen samt arbetarskyddssamarbetets och personalledningens experter. Instruktionen behandlades också i personalutskottet. 

De mest centrala ändringarna i uppdateringen av förfaringsinstruktionen för samarbetet:

  • I instruktionen lade vi till en rätt för medarbetarnas företrädare att ta initiativ till att inleda ett samarbetsförfarande.
  • I instruktionen ålade vi cheferna att i egenskap av företrädare för arbetsgivaren förverkliga samarbetet inom sina egna områden.
  • I frågorna som ska tas upp vid samarbetsmötena lade vi till ändringar i arbetstidsformen.
  • Det rekommenderas att den företrädare för medarbetarna som deltar i ett representativt samarbetsmöte före mötet ges en möjlighet att under arbetstid och i samarbete med andra företrädare för medarbetarna ta del av och förbereda sig för ärendena som ska behandlas under mötet.