Syftet med vårt strategiska mål ”Vi har tillräckligt många kompetenta anställda” är att förbättra tillgången på personal och deras engagemang.

Personalomsättningen har ökat inom den specialiserade sjukvården, inom hela social- och hälsovårdssektorn och även inom andra verksamhetsområden. Bristen på kompetent social- och hälsovårdspersonal är en av de största utmaningarna i det finländska samhället. Det finns många faktorer som förklarar bristen på arbetskraft och avgångsomsättningen. Arbete inom social- och hälsovårdssektorn anses vara meningsfullt, men i exempelvis vårdarbetet har belastningen ökat.

Problemen med tillgången på personal har accentuerats i synnerhet under coronapandemin. Inom social- och hälsovårdssektorn finns det ingen arbetskraftsreserv från vilken medarbetare kunde rekryteras för de allt större behoven i dag och i framtiden.

Ett av våra strategiska mål 2022 är ”Vi har tillräckligt många kompetenta anställda”. Vi följer upp hur detta mål uppnås med hjälp av både strategiska och operativa indikatorer. 

Strategiska indikatorer: 

  • Avgångsomsättning, exklusive pensionsavgångar 
  • Antal personer som sagt upp sig från en fast anställning på mindre än ett år

Operativa indikatorer:

  • Nöjdhet med ledarskapet 
  • Ansökningar för lediganslagna uppgifter 
  • Arbetets meningsfullhet 

Genom framgångsrikt ledarskap kan vi uppnå resultat också gällande tillgången på personal och personalens engagemang. Ett av de strategiska projekten på HUS-nivå är också ”Säkerställande av förutsättningarna för ledningens och de närmaste chefernas arbete”. Under projektets gång granskar vi bland annat helheter som kräver ledning, olika chefsroller, uppgifter, behörigheter samt beskriver strukturer och åtgärder för gott ledarskap i syfte att få ordning på saker och ting. Utifrån dessa startar vi pilotprojekt och möjliggör deltagande i planeringen av det egna arbetet och enhetens verksamhet. Målet är att möjliggöra gott ledarskap i vardagen gällande både team och enskilda medarbetare.