Sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerien sisältö ja painotus riippuvat muun muassa hankinnan kohteen luonteesta. Tavoitteena on, että 60 prosentissa HUSin julkaisemista yhteishankinnoista on käytetty sosiaalisen ja/tai ympäristövastuun kriteerejä.

Kuten 2020, vuosi 2021 oli poikkeuksellinen vuosi koronaviruspandemian vuoksi, mikä vaikutti osaltaan tavoitteeseen pääsemiseen.  Vuonna 2021 yhteishankintojen hankintapäätöksissä 14 prosentissa on ollut käytössä vastuullisuuskriteereitä (36 kappaletta ja vuosiarvo 29,6M€). Tässä on laskua edelliseen vuoteen. 

Toisaalta myös tehtyjen hankintapäätösten määrä kasvoi merkittävästi. Kaikkiaan tehtiin 616 hankintapäätöstä. Näistä 63:ssa oli käytetty vastuullisuuskriteereitä, mikä on reilu 10 prosenttia kaikista hankintapäätöksistä.  Kappalemäärässä mitattuna vastuullisuuskriteereitä käyttö pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Niiden hankintapäätösten vuosiarvo, joissa oli käytetty vastuullisuuskriteereitä, on n. 39 miljoonaa euroa vuodessa.  

Alkuvuodesta 2020 julkaistiin HUSin aloitteesta sairaanhoitopiirien yhteinen vastuullisten hankintojen opas. Oppaan teki Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus Keino. Opas on otettu käyttöön HUS hankinnoissa ja se löytyy Intranetistä osana hankintojen ohjeistusta. Kaikki HUSin hankintojen työntekijät on koulutettu oppaan käyttöön ja se sisältyy myös uusien työntekijöiden perehdytysmateriaaliin. Tavoitteena on, että oppaan avulla pystymme merkittävästi helpottamaan vastuullisuuden huomioimista hankinnoissa ja sitä kautta nostamaan niiden tarjouspyyntöjen osuutta, joissa vastuullisuus on huomioitu. 

Vuonna 2019 HUS Logistiikka teki Finnwatch ry:n kanssa sopimuksen yhteistyöstä sosiaalisesti vastuullisten hankintojen edistämiseksi. Kyseessä oli pilotointiprojekti, jossa Finnwatch osallistui kahteen HUS Logistiikan hankinnan kilpailutuksen valmisteluun sekä laati HUS Logistiikalle suosituksia sosiaalisen vastuun kysymysten integroimisesta kaikkiin HUS Logistiikan julkisiin hankintoihin. Yhteistyön tuloksista syntyi raportti kesällä 2020, ja siinä olleet suositukset sekä Code of Conduct eli vastuullisuuteen liittyvät sopimusehdot on integroitu osaksi vastuullisten hankintojen opasta. Toinen pilottiprojekteista, eli tutkimuskäsineiden hankinta, noteerattiin keväällä 2021 vuoden taidokkaimpana hankintana (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö). 

Seuraamme jatkossa vastuullisuuskriteereiden toteutumista osana hankinnan yhteisiä mittareita hankinnan operatiivisissa palavereissa. Raportoimme mittareiden avulla myös hankinnan strategiseen ohjausryhmään. Vuoden 2021 aikana kehitimme erityisesti raportointia ja seurantaa, jotta voimme seurata tarkemmin vastuullisuuteen liittyviä painotuksia. Lisäksi osana palveluhankintojen kategoriatyötä tarkennamme palveluhankintaan liittyviä vastuullisuustavoitteita. Erityisesti työperäisen hyväksikäytön torjuminen on asia, mihin vuoden 2021 aikana pyrittiin kehittämään uusia toimintatapoja. Osallistuimme teemaan liittyen mm. Heunin projektiin, jonka tuloksena syksyllä 2021 julkaistiin opas työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi julkisissa hankinnoissa. 

Ihmisoikeudet hankintamaissa

HUSin hankkimien tuotteiden toimitusketjut ovat globaalit ja pitävät sisällään myös useita ns. riskimaita (BSCI-luokitus). Selvittäessämme hankittavien tuotteiden valmistusmaat ja niiden sijoittumisen BSCI:n riskimaaluettelossa markkinakartoitusvaiheessa arvioimme kunkin hankinnan ihmisoikeuksiin liittyvät riskit. Keskustelemme myös potentiaalisten tavarantoimittajien kanssa markkinatilanteesta ja tunnistetuista riskeistä. BSCI-riskimaista tulevat yleisesti leikkaus- ja tutkimuskäsineet sekä suojauksessa ja peittelyssä käytettävät tuotteet kuten leikkaustakit, maskit ja myssyt. Tyypillisesti riskejä sisältyy erilaisiin kertakäyttöisiin tarvikkeisiin, joita ostetaan suuria määriä ja joiden valmistus vaatii paljon käsityötä.

Ihmisoikeusriskeinä tunnistamme esimerkiksi erilaiset palkkaan, työaikoihin, järjestäytymisvapauteen ja rekrytointimaksuihin liittyvät ongelmat. Yritysvastuuta koskevassa raportoinnissa on nostettu esille myös esimerkiksi pakkotyön teettäminen ja lapsityövoiman käyttö. Näitä riskejä pyrimme minimoimaan vaatimalla toimittajiltamme läpinäkyvyyttä ja esimerkiksi auditointiraportointia. HUS ei itse auditoi toimittajia tai tuotantolaitoksia, vaan käyttää riskimaahankinnoissa sopimusehtona luotettavaa kolmannen osapuolen sertifioimaa auditointiraportointia.