”Kannamme vastuumme yhteiseksi hyväksi” on yksi HUSin strategisista päämääristä. Verovaroin rahoitettuna ja merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana HUSilta edellytetään erityistä vastuullisuutta ja eettisyyttä

Tämä vastuu toteutuu ympäristövastuuna, sosiaalisena vastuuna ja hyvänä hallintona. Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä sekä kestävän kehityksen noudattamista kaikessa toiminnassamme.

Vastuullista hankintaa ohjaavat periaatteet jakautuvat HUSin linjauksiin ja yleisiin julkisia hankintoja koskeviin velvoitteisiin. Julkisella sektorilla on valta ja velvoite käyttää hankintavoimaa kestävällä tavalla. Julkisen sektorin hankinnat Suomessa ovat n. 35 miljardia euroa vuosittain (Elinkeinoelämän keskusliitto 2020) ja näin ollen niillä on vaikutusta markkinoilla olevien tuotteiden ominaisuuksiin. Kestävillä hankinnoilla pyritään vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia ja päästöjä sekä edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä hankinnan koko elinkaaren aikana. Vuoden 2020 syksyllä julkaistiin Suomen kansallinen hankintastrategia, joka ohjaa vahvasti kaikkia julkisia hankintayksiköitä huomioimaan vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet hankinnoissaan. 

HUSin hankintastrategiassa on linjattu, että HUS voi ja haluaa vaikuttaa tuote- ja palvelutarjontaan saaden aikaan ympäristön kannalta positiivisia vaikutuksia (Hankintastrategia, HUSin hallitus 6.6.2016). HUSin hankintaohjeessa puolestaan painotetaan, että ympäristövaikutukset huomioidaan jo hankintojen suunnittelussa. Hankintoja koskevat päätökset vaikuttavat siihen, kuinka paljon tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana kuluu energiaa ja materiaalia sekä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja jätettä.

Vastuullisen hankinnan johtaminen

HUSin Hankinnat toteuttaa HUSin vastuullisuustavoitteita ja vastuullisuusasioiden huomiointi on osa normaalia hankintatoimea. HUSin hankintoja johdetaan kategoriamallin mukaan. Samankaltaisille hankinnoille on laadittu kategoriastrategiat, joissa määritetään tavoitteet myös vastuullisuuden toteuttamiselle. Kategoriastrategioissa on huomioitu kategoriatyön eri näkökulmien lisäksi HUSin linjaukset sekä yleiset julkisia hankintoja koskevat velvoitteet. 

Kategoriat johtavat hankintatarpeita ja asettavat hankintakohtaiset tavoitteet. Näin myös kategoriastrategian mukaiset vastuullisuustavoitteet jalkautuvat osaksi hankintoja. Kategoriatiimit tukevat hankinta-asiantuntijoita kilpailutusprojekteissa ja tavoitteisiin pääsyssä. Markkinavuoropuhelu on tärkeä osa hankinnan valmistelua, ja vastuullisuus nostetaan yhdeksi teemaksi yhteistyössä toimittajien kanssa. HUSin hankintaorganisaatiota koulutetaan säännöllisesti vastuullisten hankintojen teemakoulutuksin. Hankinta-asiantuntijoiden tukena on sairaanhoitopiirien yhteinen vastuullisten hankintojen opas, jonka kriteeristöä käytetään strategisissa tuoteryhmissä. Opas on asiantuntijoiden käytettävissä Intranetin hankintapankissa. 

Kilpailutusprojektin jälkeen kategorioiden rooli jatkuu sidosryhmäyhteistyössä sopimuskauden aikana. Kategorioiden kautta on mahdollista seurata ja kehittää vastuullisuustavoitteita niin asiakkaiden, toimittajien kuin muidenkin yhteistyötahojen kanssa. Kategoriat vastaavat myös lähtökohtaisesti HUSin yhteishankintasopimuksista; mahdollisten sanktioiden asettaminen ja sopimusvalvonta tapahtuu kategorioissa. HUSin hankinnat osallistuu aktiivisesti valtakunnallisiin hankintojen kehittäjätyöryhmiin ja pyrkii monin eri tavoin edistämään vastuullisten hankintojen toteutumista omassa substanssissaan.