Vuonna 2021 laskimme toimintamme aiheuttaman hiilijalanjäljen laajasti ja kattavasti ensimmäistä kertaa ja ensimmäisenä terveydenhuoltoalan organisaationa Suomessa.

Olemme laskeneet hiilijalanjälkeämme vuodesta 2014 alkaen rajaten sen oman toiminnan suoriin päästöihin, ostetun energian päästöihin sekä jätehuollon päästöihin. Vuonna 2021 laskentaan sisällytettiin ensimmäistä kertaa kattavasti myös välilliset päästöt, jotka syntyvät arvoketjun epäsuorina päästöinä esimerkiksi hankinnoista, rakentamisesta, liikkumisesta ja kuljetuksista. Samalla olemme ensimmäinen terveydenhuoltoalan organisaatio Suomessa, jonka hiilijalanjälki on laskettu näin kattavasti.

Laskennan tuloksena kokonaishiilijalanjäljeksi saimme yhteensä 282 000 t CO2 ekv. Tästä neljä prosenttia aiheutuu oman toiminnan suorista päästöistä, 10 prosenttia ostetun energian päästöistä ja 86 prosenttia välillisistä päästöistä. Päästöjen jakautuminen eri sektoreille on linjassa aikaisempien kansainvälisten terveydenhuoltoalan hiilijalanjälkiarviointien kanssa. 

Oman toiminnan suorista päästöistä ja ostoenergian päästöistä suurin osa tulee kaukolämmityksestä sekä sairaalahöyryn tuotannosta ja varavoimasta. Välillisistä päästöistä suurin osa syntyy hankinnoista, erityisesti aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä rakentamiseen ja rakennuksiin liittyvistä hankinnoista. 

Laskenta tehtiin yleisimmän kansainvälisen laskentamenetelmän, Green House Gas (GHG)-protokollan mukaisesti, ja lähtötietoina käytettiin vuoden 2020 tietoja. 

Laadimme ilmastotiekarttaa laajalla yhteistyöllä

Kunnianhimoinen strateginen tavoitteemme on olla ilmastoneutraali vuonna 2030.

Vuoden 2021 aikana valmistuneen kokonaishiilijalanjälkilaskennan avulla tunnistamme paremmin ne HUSin toiminnot ja toimintaketjut, joiden hiilijalanjäljen pienentämiseen tulee ensisijaisesti panostaa ja joissa meillä on suurimmat vaikutusmahdollisuudet. 

Aloimme hahmotella ilmastotiekarttaa, johon määritetään keskeiset päästövähennystoimemme aikatauluineen ja vastuutahoineen. Kokosimme tiekartan laatimiseen avainhenkilöitä erityisesti niistä yksiköistämme, joiden toimintaa päästövähennykset tulevat koskemaan, ja saadaksemme toimenpiteistä ja niiden aikatauluista toteuttamiskelpoisia.

Ilmastotiekartta valmistuu keväällä 2022.

Laskenta perustuu 1) HUSin toiminnan kulutus- ja määrätietoihin sekä päästökertoimiin ja 2) Hansel Oy:n Hankintapulssi –palvelun hiilijalanjälkitietoihin, joissa on hyödynnetty Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämää laskentamallia (SYKEra 15/2019).