Koronavirusepidemian jatkuessa henkilöstön ympäristökoulutukset siirrettiin verkkoon ja uudistettiin konseptia. Myös uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalissa olevat ympäristöasiat päivitettiin.

HUS Ympäristökeskus järjestää huslaisille ympäristökoulutusta säännöllisesti. Vuoden 2021 aikana koulutimme eri työyksiköihin 67 uutta ympäristövastaavaa. Ympäristövastaavat ovat osa tärkeää, sisäistä ympäristöverkostoamme. He saavat koulutuksessa kokonaiskäsityksen organisaatiomme ympäristöasioiden hallinnasta ja valmiudet edistää arjen ympäristöasioita omassa työyksikössään. Ympäristövastaavien kertauskoulutuksiin osallistui 88 aiemmin kouluttautunutta ympäristövastaavaa.

Koronaepidemian vuoksi järjestimme kaikki koulutukset etäkoulutuksina, ja muokkasimme ympäristövastaavien koulutusten sisältöä etäopetukseen sopivammaksi. Myös vuosittainen koko henkilöstölle suunnattu HUSin ympäristöseminaari toteutettiin etäseminaarina, mikä mahdollisti entistä suuremman osallistujajoukon. Osallistujia oli 136. Opintoretkiä ei vuoden aikana järjestetty.

Pidimme lisäksi muutamia paikallisia tai tiettyyn aiheeseen tarkemmin pureutuvia koulutus- ja infotilaisuuksia, kuten kemikaalien hallintaan liittyviä koulutuksia. Näissä koulutuksissa työntekijät saivat kohdennettua ympäristötietoa erityisesti omaan työhönsä liittyen.

HUSin ympäristövastuuryhmät järjestivät alueellisesti muutamia koulutus- ja infotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista kuten muovin lajittelusta ja sen hyödyntämisestä kierrätysmateriaalina. 

Neuvontaa ja yhteistyötä

Meilahdessa ja Jorvissa jatkoimme jätehuollon seurantapalavereja, joissa kehitämme kiinteistön jätehuoltoa ja ratkomme sitä koskevien ongelmia yhdessä koko jätehuoltoketjun kanssa. Lisäksi jätehuoltoketjun toimijat osallistuivat usean sairaalahankkeen jätehuollon tilojen ja prosessien suunnitteluun. 

Monien koulutusten lisäksi HUS Ympäristökeskuksemme auttaa ja opastaa henkilökuntaa aktiivisesti erilaisissa ympäristökysymyksissä myös puhelimitse, sähköpostitse ja esimerkiksi Yammerin kautta.

Vuoden 2021 aikana päivitimme ympäristövastuuryhmien ja ympäristövastaavien työtä tukevan ympäristöasioiden tarkistuslistan, jotta oman työyksikön ympäristöasioiden nykytilanne, onnistuneen työn tulokset ja tärkeimmät kehitystarpeet olisi helppo tunnistaa. Lisäksi päivitimme uuden työntekijän perehdytysmateriaaleissa olevat ympäristöasiat. Tavoitteemme on, että jokainen työntekijä tunnistaa mahdollisuutensa vaikuttaa oman työnsä ympäristönäkökulmiin.

HUSin ympäristövastuuryhmät kokoontuivat yhteen kuluneen vuoden aikana kaksi kertaa jakamaan huomioitaan ympäristötyön etenemistä ja omista aikaansaannoksistaan. 

Tarve monipuoliselle ympäristöasioiden viestinnälle

Selvitimme kevään aikana sähköisen kyselyn avulla työntekijöidemme näkemyksiä eri ympäristöteemojen viestinnän tärkeydestä ja mistä aiheista kaivataan lisätietoa. Eniten tietoa kaivattiin toimintamme ilmastojalanjäljestä ja hiilineutraaliustyöstä, ympäristöohjelman tavoitteista ja sen etenemisestä, koulutuksista ja tapahtumista, ekologisista tuotevaihtoehdoista ja muiden yksiköiden ympäristöteoista. Sähköisten viestintäkanavien lisäksi yksiköiden omat ympäristövastaavat koettiin tärkeiksi ympäristöasioiden tietolähteiksi. 

Tarkistimme vastausten perusteella ympäristöviestintämme painopisteitä. Kuluneen vuoden aikana kehitimme uusia viestintäkäytäntöjä esimerkiksi toteutettujen ympäristötoimenpiteiden jakamiseen eri yksiköiden välillä sekä laadimme muovinkierrätyksen käytännöistä erilaisia infopaketteja. 

Julkaisimme vuoden aikana henkilökunnallemme neljä Ympäristöpostia, jotka sisälsivät ajankohtaista ympäristöasiaa, tietoa HUSin ilmastotyön etenemisestä sekä esimerkiksi ohjeita jätteiden lajitteluun ja kemikaaliasioihin. Lisäksi osallistuimme valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon. 

Yhteisölehtemme Husarin joka numerossa julkaisimme ympäristövinkin henkilöstön työarjessa toteutettavaksi. Husarissa esiteltiin myös ympäristövastaavan työtehtävää sekä HUSin ilmastotyön aloitusta.