Ympäristöohjelman painopiste Toimenpide Toteutus 2021 SEURANTA
1) Hiilineutraali HUS 2030
Hiilineutraalius 2030 Määritellään ja lasketaan hiilijalanjälki Hiilijalanjäljen laskenta valmis 12/2021 Valmis / tavoitteet saavutettu
Laaditaan Ilmastotiekartta Tiekartan laadinta meneillään, valmistuu 3/2022 Kirittävää aikataulussa / tavoitteissa
Edistetään ilmastotoimenpiteitä Ilmastotiekartan suunnitelmien mukaisesti Tiekartan toimenpiteiden jalkautus ja toteuttaminen aloitetaan 4/2022 Ei aloitettu
Energiansäästö ja uusiutuva energia Edistetään energiansäästötoimenpiteitä energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti
(Mittari: Keskimääräinen energiansäästön tavoite 1820 MWh/a. Sopimuksen kokonaistavoite 19507 MWh/a)
Energiansäästöjä noin 3000 MWh/a. Kokonaiskertymä noin 14 200 MWh/a kokonaistavoitteesta vuosille 2017-2025. Etenee suunnitelman mukaisesti
Kasvatetaan uusiutuvan energian osuutta toiminnoissa; mukaan lukien aurinkosähkösuunnitelma, maalämmön hyödyntäminen, siirtyminen maakaasusta biokaasuun, polttoöljyn korvaamismahdollisuudet
(Mittari: Kasvatetaan uusiutuvan energian osuutta käytetystä energiasta, Lisätään oman uusiutuvan energian tuotantoa)
Valmistunut kaksi aurinkosähkövoimalaa, joiden myötä HUSin aurinkosähkötuotannon kapasiteetti on noin 200 MWh vuodessa. HUSin sähköenergia on alkuperätakuilla varmennettua uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian osuus käyttämästämme energiasta on noin 46 %. Etenee suunnitelman mukaisesti
Selvitetään tilojen käyttö- ja muuntojouston kehittämiskeinoja energiansäästön näkökulmasta Tilavarausjärjestelmiä pilotoitu valikoiduissa kohteissa Valmistelussa
Kehitetään etätyömahdollisuuksia ja etävastaanottojen tarjoamista
(Mittari: Etätyöohje valmis)
Päivitetty etätyöohje on julkaistu. Etävastaanottoja kehitetty osana HUSin strategisia hankkeita. Valmis / tavoitteet saavutettu
Viisaasti liikkuen Parannetaan henkilöstön mahdollisuuksia pyöräillä, kävellä ja käyttää joukkoliikennettä autoilun sijaan sekä työ- että työasiointimatkoilla
(Mittari: Kestävien kulkumuotojen osuuden kasvu, mitataan 2024)
Pyöräpysäköintipaikkoja lisätty sairaala-alueilla. Vuonna 2021 valmistui kulunvalvottu ja katettu pyöräpysäköintitila Peijakseen, pyöräkatos Hyvinkäälle, ympärivuotisia sekä kesäkausille tarkoitettuja runkolukittavia pysäköintipaikkoja Meilahden alueelle sekä kesäkausille tarkoitettuja runkolukittavia paikkoja Kirurgiselle sairaalalle. Osallistuttu kestäviä liikkumistapoja edistäviin viestintäkampanjoihin. Etenee suunnitelman mukaisesti
Lisätään vaihtoehtoisten käyttövoimien (esimerkiksi sähkö) käyttöä sekä omissa ajoneuvohankinnoissamme että kuljetuspalveluiden järjestämisessä
(Mittari: Autopolitiikka valmis)
Autopolitiikan luonnos on edennyt kommenttikierrokselle. Meilahden alueelle on tehty selvitys sähköajoneuvojen latauspaikoista. Kirittävää aikataulussa / tavoitteissa
Ilmastonmuutoksen vaikutukset Varmistetaan, että keskeiset ilmastonmuutoksen vaikutukset (muun muassa rankkasateet, myrskyt, helteet ja kosteus) on huomioitu sairaaloiden turvallisuus- ja pelastussuunnitelmissa.
(Mittari: Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat päivitetty)
Kiinteistöjen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien päivitykset toteutetaan kiinteistökohtaisen päivitysrytmin tahdissa. Valmistelussa
Päivitetään ohjeistusta, jotta varmistetaan että ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioidaan rakennus- ja korjaushankkeissa.
(Mittari: Päivitykset valmiina)
Ohjeiden päivityssuunnitelman laadinta ja ohjeiden päivitys siirtyy vuodelle 2022 Ei aloitettu
2) Resurssiviisas ja kiertotaloutta tukeva HUS
Jätteen vähentäminen ja kierrätys Vähennetään ruokahävikkiä; mukaan lukien Hävikkimestaritoiminnan ja potilaan ruokavalinnan laajentaminen, annoskokotilausten toimivuuden parantaminen
(Mittari: Hävikkimestaritoiminta käynnissä, potilaan ruokavalinta toimintamalli valmis 12/2021.
Biojätemäärän väheneminen sairaaloittain)
Ruokahävikkiä vähennetty keskimäärin 15-20 % ja Hävikkimestaritoiminta käytössä laajasti.  Annoskokojen valinta mahdollista Apotissa.HUSin kokonaisbiojätemäärä on vähentynyt 18 %, mutta kasvanut joissakin sairaaloissa. Lisäksi eri sairaaloiden jätemäärien raportointitietojen yhtenevyydessä on kehitettävää. Etenee suunnitelman mukaisesti
Tehostetaan muovin ja muiden hyötyjätejakeiden kierrätystä; mukaan lukien toteutetaan toimiva muovinkeräys kaikissa toimipaikoissa ja vaikutetaan muovituotteiden kierrätysmerkintöihin.
(Mittari: Sekajätteen vähentyminen 1,13 kg/potilaskäynti, Muovinkeräysmäärien kasvaminen sairaaloittain)
Lisätty muovinlajittelua osassa sairaaloita ja kartoitettu kierrätysmahdollisuudet muissa sairaaloissa. Kokonaismäärä kasvoi 19 %, mutta osassa sairaaloita määrä jäi hieman alle edellisvuoden tason. Sekajätemäärä on kasvanut hieman edellisvuoden lukemasta 1,17 kg/potilaskäynti lukemaan 1,18 kg/potilaskäynti. Etenee suunnitelman mukaisesti
Kehitetään kierrätyspisteiden ohjeistusta ja käyttäjäystävällisyyttä (esimerkiksi palvelumuotoilua hyödyntäen) sekä jätehuollon yhtenäisyyttä; mukaan lukien jäteastiavalikoima, jätehuoneen järjestely ja osastojen jäteohjeet.
(Mittari: Asiakastyytyväisyys-mittauksessa jätehuollon toimivuutta kuvaava arvosana ”hyvä”)
Kierrätyspisteiden käyttäjäystävällisyyttä parantavan projektin valmistelutyö aloitettu. Jätehuollon asiakastyytyväisyyden arvosana toimivuuden osalta ”melko hyvä”. Valmistelussa
Kestävät hankinnat Lisätään tuotteiden ja palveluiden ekologisuutta edistävien kriteereiden käyttöä hankinnoissa.
(Mittari: Ympäristökriteerit käytössä vähintään 60 % kilpailutuksista)
Vastuullisuuskriteerit käytössä 12 % kilpailutuksista. Kirittävää aikataulussa / tavoitteissa
Tunnistetaan kategorioittain hankinnat, joilla on suurin vaikuttavuuspotentiaali kestävyysnäkökulmien vahvistamiseksi. Käydään markkinavuoropuhelua ympäristöparannusten toteutumiseksi.
(Mittari: kategoriasuunnitelmatyö käynnissä)
Hankintakategorioista käyty läpi 5/7 Kirittävää aikataulussa / tavoitteissa
Vähennetään tarpeettomien kertakäyttötuotteiden ja yksittäispakkausten käyttöä.
(Mittari: Tunnistustyö tehty)
Kartoitustyö aloitettu, mutta toteutus siirtyy vuodelle 2022 Valmistelussa
Lisätään kasvispainotteisen ruoan osuutta hankinnoissa ja suositaan kausituotteita. Tuodaan tarjolle ilmastoystävällisiä kokoustarjoilupaketteja. Kasvispainotteista ruokaa ja kausituotteiden määrää lisätty henkilöstöravintoloissa. Etenee suunnitelman mukaisesti
Vihreä rakentaminen Päivitetään Ympäristöasioiden huomioon ottaminen HUS-rakennusinvestoinneissa -ohjeistus ympäristöministeriön vihreän rakentamisen ohjeistus huomioiden
(Mittari: päivitys valmis)
Päivityksen aloittaminen odottaa ilmastotiekartan valmistumista. Toteutus siirtyy vuodelle 2022. Ei aloitettu
Kartoitetaan uusiutuvien materiaalien käyttömahdollisuuksia rakennushankkeissa
(Mittari: Käyttömahdollisuuksia esittelevä tilaisuus toteutettu)
Suunniteltu tilaisuus siirretty keväälle 2022 Valmistelussa
 Kemikaali ja lääkkeet Kehitetään toimintamalli puhtaanapidon kemikaalien vähentämiseksi
(Mittari: toimintamallin kehitys aloitettu)
Toimintamallin kehitys on aloitettu. Valmis / tavoitteet saavutettu
3) Ympäristövastuunsa tunteva ja oppiva HUS
Ympäristötietoisuuden varmistaminen Monipuolistetaan ympäristökoulutuksia (muun muassa etäosallistuminen) ja päivitetään koulutusmateriaaleja. Kartoitetaan muut koulutusten uudistamis- ja kohdentamistarpeet.
(Mittari: Peruskurssin uudistamisen ensimmäinen vaihe valmis)
Ympäristövastaavan peruskurssi uudistettu, ja kehitetään edelleen palautteiden perusteella. Valmis / tavoitteet saavutettu
Tietoa ja tukea työhön Edistetään ympäristövastuuryhmien vaikutusmahdollisuuksia ja tuetaan niiden työtä, esimerkiksi tavoitteiden asetannassa ja keskeisten ympäristöasioiden tunnistamisessa. Ei toteutettu vielä suunnitelmallisesti Valmistelussa
Päivitetään ympäristövastaavien ja esimiesten työkaluksi tarkoitettu ympäristöasioiden tarkistuslista ja tuetaan sen käyttöä Tarkistuslista toteutettu Valmis / tavoitteet saavutettu
Varmistetaan, että ympäristönäkökulmat sisältyvät yksiköiden yleiseen kehittämistyöhön; kehitetään kaikkea kehittämistyötä tukeva ympäristöasioiden tarkistuslista. Ei toteutettu vielä Ei aloitettu
Viestintä ja hyvät käytännöt Jaetaan tehokkaasti jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä eri foorumeissa ja hyödynnetään niitä viestinnässä. Tunnistettu toimivat viestintäkanavat ja tietotarpeet henkilöstökyselyn avulla ja kehitetty viestintää sen pohjalta. Valmis / tavoitteet saavutettu